Autizam i ABA metod

Autizam je složeni razvojni poremećaj koji se obično javlja tokom prve 3 godine života. Autizam nastaje kao posledica različitih faktora koji utiču na razvoj mozga, njegovu strukturu i funkcionisanje. Autizam nije bolest, već doživotno stanje koje se ispoljava kroz probleme u komunikaciji, čulnom opažanju, mišljenju i razumevanju socijalnih situacija. Zbog toga se razvijaju oblici ponašanja koji se manifestuju kroz ponavljanje istih pokreta, radnji, reči i interesovanja i kroz težnju ka istovetnosti i otporu prema promenama.

U Srbiji se i dalje ne zna tačan broj osoba sa autizmom jer nije izrađen registar. Pretpostavlja se da u Srbiji ima između 30.000 i 60.000 osoba sa autizmom.

Autizam se ne leči, ali se na probleme iz autističnog spektra može uticati i zato su rana dijagnostika, tretmani prilagodjeni svakom detetu ponaosob, saradnja roditelja i stručnjaka i uključivanje u obrazovno- vaspitni sistem ključni faktori koji utiču na samostalnost i produktivnost života osoba sa autizmom.

Najnoviji pristup u radu sa autističnim osobama je ABA metod

ABA predstavlja sistematski pristup društveno- važnim ponašanjima kroz identifikaciju sredinskih varijabli koje su u vezi sa odredjenim ponašanjem i pravljenje tehnika, na osnovu dobijenih nalaza, pomoću kojih se menja ponašanje. Uobičajene usluge mogu uključivati, ali se ne ograničavaju na, procenu ponašanja, analizu podataka, pisanje i reviziju bihejvioralnih planova, obučavanje drugih za primenu bihejvioralnih planova i nadgledanje primene planova. Bihejvioralni analitičari su kvalifikovani da pružaju usluge klijentima sa različitim potrebama, uključujući potrebu za poboljšanjem organizacionog funkcionisanja, unapredjenjem komunikacijskih veština, adaptivnog ponašanja, kao i rad sa „izazovnim“ ponašanjima (agresivnost i samopovredjivanje). Praktičari pružaju usluge u skladu sa principima ABA. Bihejvioralni tehničari (RBT) pružaju direktnu podršku klijentima, prikupljaju podatke i vrše implementaciju bihejvioralnih planova u saradnji sa svojim supervizorima.

U poliklinici Kragujmedic smo oformili ekspertski tim sa sertifikovanim i, u Srbiji jedinim, registrovanim bihejvioralnim tehničarom za ABA terapiju kako bi zajedničkim snagama obezbedili što kvalitetniji način života vama i vašim najbližima.

Kragujmedic – “Il’ je dobro, il’ će dobro biti”

Luja Pastera 19/2 34 000 Kragujevac
+381 66 064 034 | +381 34 203 672